BASES DEL SORTEIG PREMI FIDELITAT PRIMAVERA
2020

ALS GRANS MAGATZEMS RIVER.

La Direcció de River organitza entre la seva clientela un sorteig per obsequiar els seus
clients amb 40 talonaris valorats en 500 Euros composats per 50 xecs de 10 Euros no
fraccionables.
Aquest sorteig es regularà en base al següent articulat:
Article 1er.- Tots els clients, persona física i major de 18 anys, dels Grans Magatzems
RIVER, que efectuïn les seves compres, en les condicions detallades a continuació, en
l’Hipermercat del Centre Comercial, entre els dies 27 de febrer i 28 de març del 2020,
ambdós inclosos, podran optar a participar al sorteig que es realitzarà el dia 29 de març
del 2020.
Tot pagament efectuat amb qualsevol val emès per River no computa en aquesta
promoció.
Les compres efectuades a les botigues: Perfumeria Júlia, Farmàcia Pasteur, riverrapid i
benzineres resten excloses del sorteig organitzat per l’Hipermercat RIVER.
Els membres de la Direcció i els seus familiars directes no podran participar en el
sorteig.
Article 2on.- Per cada compra amb un mínim de 5 articles diferents en cadascuna,
realitzades per import superior a 30 euros en quatre setmanes diferents pel Client, es
lliurarà al dit Client un cupó que sortirà automàticament juntament amb el tiquet de
caixa.
Article 3er.- El client que desitgi participar al sorteig haurà d’omplir el cupó que li hagi
estat entregat la quarta setmana, indicant de manera clara i entenedora les seves dades
personals: el nom, cognoms i adreça.
Article 4art.- En els Grans Magatzems es preveurà una urna a l’interior de la qual haurà
d’introduir-se el cupó i que es situarà en la línia de caixes.
Article 5é.- La urna estarà degudament tancada i segellada.
Article 6é.- El dia 29 de març del 2020 es procedirà a extreure de l’urna QUARANTA
(40) CUPONS. A aquest efecte La Direcció escollirà, entre els assistents, una persona
que no tingui cap vinculació amb Grans Magatzems RIVER a la que es demanarà en
primer lloc de comprovar que el segell aplicat a l’urna no ha estat manipulat i que el
mateix no presenta cap anomalia, i desprès d’extreure l’esmentat cupó.
Per ésser vàlid el cupó haurà de contenir les informacions descrites en l’article 3er, i no
haurà d’haver estat manipulat, ni alterat.
En el supòsit que el cupó extret no compleixi aquests requisits, la Direcció demanarà
que s’extregui un altre cupó, i el primer es considerarà nul.
Al finalitzar el sorteig es retiraran tots els cupons de l’urna i s’introduiran en una bossa
que la persona habilitada per la Direcció segellarà amb l’anagrama dels Grans
Magatzems tot indicant la data del dia del sorteig. Aquests cupons es conservaran, sota
precinte fins al dia 30 de juny del 2020, i desprès seran destruïts.
Article 7é.- Els titulars del cupons premiats obtindran com a premi un talonari al
portador valorat en 500 Euros composat per 50 xecs de 10 € no fraccionables a
bescanviar en el hipermercat fins al 30 de juny del 2020. No es podran bescanviar a
Perfumeria Júlia, Farmàcia Pasteur, riverrapid i benzineres.
Article 8é.- Els cupons premiats hauran d’ésser presentat, pel seu titular, al departament
d’atenció al client dels Grans Magatzems, a partir del dia següent al dia del sorteig i
dins el termini màxim de DOS (2) MESOS des de la data del dit sorteig.
El lliurament del premi es farà en dies laborables, i en horari d’oficina: de les 9 hores a
les 13 hores del matí , i de les 15 hores a les 18 hores de la tarda.
El titular del cupó premiat haurà d’acreditar la seva identitat de forma fefaent.
En el supòsit que el guanyador no es presenti a recollir el premi, el sorteig es declararà
desert.
Article 9é.- El nom de la persona premiada i el premi que li ha correspost, serà exposat
al Servei Clientela, juntament amb les presents bases del concurs.
El nom de la persona premiada podrà ésser publicat en els mitjans de comunicació del
Principat.
Article 10é.- Llevat que els interessats comuniquin el contrari, Grans Magatzems
RIVER inscriurà les dades dels participants en el seu fitxer de clients.
No obstant de conformitat amb la Llei qualificada 15/2003, l’interessat disposa d’un
dret d’accés, de modificació i de cancel·lació de les dades personals, que podrà exercir
mitjançant comunicació escrita a l’adreça següent:

Grans Magatzems RIVER
Carretera General d’Espanya,
Partida de la Riberola s/n
Sant Julià de Lòria.

Article 11é.- Només podran participar totes les persones físiques majors a 18 anys.
Article 12é .- La participació al sorteig implica per part dels participants l’acceptació de
les bases del sorteig.

A la vila de Sant Julià de Lòria, als 1 dies de setembre de l’any 2019.

LA DIRECCIÓ EXECUTIVA