• Visita

Sol·licitud i tractament de les dades

En el moment que l’usuari decideix registrar-se a la nostra web, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual està destinat aquest apartat.

Les dades que ens facilitin seran incorporades al nostre fitxer d’usuaris web, propietat de RIVER CENTRE COMERCIAL, amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis en els quals decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per RIVER CENTRE COMERCIAL,

RIVER CENTRE COMERCIAL remetrà als usuaris registrats en el lloc web, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS) notícies i promocions relacionades amb les activitats empresarials, a tots l’usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través dels apartats NewsLetter.

RIVER CENTRE COMERCIAL ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal com també evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, adaptant-se al que s’estableix a la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

En prémer sobre el botó d’enviar, l’usuari està donant el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de tenir problemes per a la realització en línia així com per a qualsevol tipus de dubte, podrà dirigir-se directament o per escrit a: RIVER CENTRE COMERCIAL

Cookies

En cap cas no s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni es registren les seves adreces IP. L’ús de les cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per a estadístiques.

Propietat intel·lectual

Els elements inclosos en aquest lloc web (fotos, dissenys, logotips, etc.) no poden ser reproduïts, usats, adaptats o comercialitzats sense l’aprovació escrita de RIVER CENTRE COMERCIAL

Errors/Omissions

La informació i el material contingut en aquest lloc web han estat controlats perquè siguin exactes; no obstant això, aquesta informació i material són subministrats sense cap garantia expressa o implícita. RIVER CENTRE COMERCIALno assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en aquesta informació i material.

Modificacions de la nostra política de privadesa RIVER CENTRE COMERCIALes reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de modificar, alterar, afegir o eliminar parts d’aquestes Polítiques de Privadesa en qualsevol moment. Recomanem que examini aquesta política cada vegada que visiti el lloc web de RIVER CENTRE COMERCIAL

 

Condicions d’accés al lloc web i ús dels productes i serveis.

L’accés al lloc web de RIVER CENTRE COMERCIALés gratuït sense perjudici que l’adquisició de determinats productes i serveis o, si escau, continguts que aquesta companyia ofereix estigui subjecte als preus estipulats en les condicions particulars de cadascun.

L’usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el que fa referència a la moral i als bons costums.

En aquest sentit, l’usuari es compromet a:

a) No utilitzar cap dels serveis, *productes i/o continguts que RIVER CENTRE COMERCIALposa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il·lícites, o expressament prohibits en les disposicions o els efectes de les quals puguin vulnerar o lesionar drets, interessos o béns de RIVER CENTRE COMERCIALo de tercers.

b) Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del lloc web de RIVER CENTRE COMERCIAL, així com d’obtenir els continguts facilitats en el lloc web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació.

c) No fer un ús il·lícit dels productes, serveis i/o continguts o que pugui suposar un perjudici per a RIVER CENTRE COMERCIAL. Per tant, l’usuari s’abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent als productes, serveis i/o continguts, facilitats per RIVER CENTRE COMERCIALa través del seu lloc web.

En cas que l’usuari causés danys a tercers, per fer ús de qualsevol producte, servei, contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, o per fer-ne ús indegut, l’usuari exonera expressament RIVER CENTRE COMERCIAL de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A aquest efecte, l’usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se com a conseqüència de l’anterior.

RIVER CENTRE COMERCIAL, a fi de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, podrà:

a) Procedir a la supervisió del servei per mitjà dels seus administradors amb respecte en tot cas del secret de les comunicacions i la intimitat de l’usuari.

b) Interrompre temporalment el servei sense preavís i en qualsevol moment per raons tecnològiques o legals que seran convenientment motivades en el lloc web.

c) Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i/o eines, quan així ho aconsellin raons tècniques o per aplicació de noves disposicions legals.

d) Modificar el contingut dels productes, serveis i/o continguts que integren el contingut del lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan per raons de la seva activitat així ho consideri convenient. Així mateix, es reserva el dret de no concedir l’accés als serveis, productes, continguts i/o eines, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions.

i) Suprimir o retirar dels diferents serveis, productes i/o continguts oferts a través de pàgina web tota la informació que pogués ser il·legal o simplement ofensiva.

f) Comunicar als òrgans competents que actuïn en l’exercici de les seves competències, les conductes, activitats o dades presumptament il·lícites de les quals RIVER CENTRE COMERCIAL tingui coneixement.